Działał w Zamościu w 1928-1975, początkowo jako oddział Państwowego Banku Rolnego. Po wojnie wchłonął Bank Gospod. półdxielczegoS (1949), oraz zasłużone zamojskie instytucje finansowe KKO (1950) i CKO (1951). W 1951 Państwowy Bank Rolny (ul. Bazyliańska) przekształcony został w Bank Rolny, jako Oddział Powiat. (w 1953-58 Oddz. Rejonowy dla 4 powiatów). W 1949-58 dyrektorem BR był Mieczysław Pawłowski, później przez długie lata Regina Łuczyńska. W 1975 po połączeniu z SOP utworzono Bank Gospodarki Żywieniowej (dyr. Stanisław Borowik).