Ur. w Lublinie, ukończył PLSP w Zamościu, następnie KUL. Bezpośrednio po studiach w 1987 rozpoczął pracę zamojskim muzeum, kierując działem dokumentacji, później 1996-2019 z-ca dyrektora, a następnie także kierownik Muzeum "Arsenał", w 2019-2022 dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, następnie dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach w organizacji. W 2005 obronił pracę doktorską Malarstwo sakralne w Ordynacji Zamojskiej okresu baroku. Ukończył też studia z muzealnictwa (UJ), posiada kwalifikacje menedżerskie. Od 2022 adiunkt Akademii Zamojskiej, kierownik zakładu Rynek sztuki i zarządzanie w kulturze.
Prowadzi też działalność naukową i dydaktyczną. Zaproszony m.in. z referatem na konferencję przez Uniwersytet w Los Angeles. Kustosz wielu wartościowych wystaw muzealnych (m.in. Sztuka Ormiańska, 600 lat Unii horodelskiej). Autor książki Sztuka sakralna. Rzeźba w Muzeum Zamojskim (2007) i monografii-albumu Śladami renesansu lubelskiego (2011), artykułów, (ok. 270 pozycji) m.in. Mecenat artystyczny duchowieństwa diecezjalnego w ordynacji zamojskiej w XVII i XVIII w. ("Roczniki Humanistyczne", T. L, z. 4, KUL Lublin, 2005, s. 65-91), publikowanych w Internecie o włoskich inspiracjach w malarstwie sakralnym poł. XVII w. i przedstawieniach św. Jana Nepomucena na terenie Ordynacji oraz interesującego zestawienia obrazów w zbiorach muzealnych (ZKK, 1995) i katalogów wystawowych, autor wielu odczytów.
W 1990 z ramienia Klubu Obywatelskiego został radnym miejskim (zrezygnował w 1992). W 1990-94 był prezesem ZTPN. Jest czł. Tow. Miłośników Ekslibrisu i współpracownikiem pisma "Ekslibris Polski". Wykładał historię sztuki na WSSP w Lublinie i WSZiA w Zamościu. Fundator i czł. Rady Fundacji Domu Trzeciego Tysiąclecia. W 2016 został odtwórcą Melchiora w Orszaku Trzech Króli. Zasłużony dla Wojew. Lubelskiego (2011), Zasłużony Działacz Kultury (2000), Złote Odznaki Za opiekę nad Zabytkami i Pol. Tow. Numizmatycznego (2011).