Ur. w Kołomyi, ukończył Politechnikę Lwowską, przed wojną kierował biurem wodociągów i kanalizacji we Lwowie, po wojnie kierował urzędem wodno-melioracyjnym w Zamościu. Działał w miejscowym "Caritasie". Zm. we Wrocławiu.