Ur. w Michalowie, ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie i kulturoznawstwo na Wydz. Pedagogiki UMCS (1979). Był nauczycielem i kierownikiem szkół podstawowych. Przez wiele lat związany był z harcerstwem (1973-75 komendant Hufca i z-ca komendanta Chorągwi), w 1983-2008 był dyrektorem WDK, później ZDK. Jego zasługą jest m.in. powstanie "Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego" (przewodniczący kolegium) i organizacja znanej w kraju reprezentacyjnej imprezy ZDK - Zamojskiego Lata Teatralnego (komisarz), powołanie ZPiT "Zamojszczyzna". Jest czołowym w Zamościu, od l. 90. kolekcjonerem pocztówek, zamojskich (dwa wydania albumowe), kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych (liczne autorskie wystawy), a także "świętych obrazków", ekslibrisów, wizytówek.