Miesięcznik Zarządu Powiat. Związku Strzeleckiego, ukazywał się od 15 V 1939. Redagował Michał Bojarczuk, sekretarzem był Zygmunt Pomarański, redakcja w lokalu PW i WF przy ul. Akademickiej (nakład 1600, cena 35 gr). Poświęcony był zagadnieniom wychowania obywatelskiego i wojskowego oraz sprawom organizacyjnym Związku.  Wyszły tylko 3 numery.