Zamość wpisany został w 1992 na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. 17-18 X 1980 Zamość gościł ok. 100 delegatów ICOMOS z 37 krajów, m.in. tak egzotycznych jak  Ekwador, Japonia, Jordania,  Meksyk, Nepal, Nigeria, Senegal, Tunezja. W 1992 na wystawie w Paryżu z okazji 20-lecia ICOMOS prezentowany był model Zamościa. Delegacje z Zamościa uczestniczyły w konferencji w Fezie, gdzie 72 miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa utworzyło Organizację Miast Światowego Dziedzictwa Organisation of World Heritage Cities (6-8 IX 1993), II Zgromadzenie Generalne w Bergen (30 VI 1995), konferencja regionalna Budapeszcie (22-24 V 1996) i Seminarium Okrągłego Stołu Dubrowniku (12-26 V 1996).
14-15 IX 1994 na zaproszenie władz miasta w Zamościu odbyło się sympozjum UNESCO nt. Ochrony i zarządzania miastami wpisanymi i typowanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w środkowowschodniej Europie (43 osoby z 20 krajów). Władze miasta zaproponowały nawiązanie bliższej współpracy miast tego regionu, koordynowanie tych działań - powołanie sekretariatu w Zamościu. Kolejne sympozjum miało miejsce 6-8 X 1997 (90 osób, przedstawiciele 13 państw europejskich i Meksyku), z drugą częścią we Lwowie i Kamieńcu. Ponadto 25-30 VI 1993 gościła w Zamościu misja ekspertów UNESCO, rzymski profesor konserwacji Manfredi Nicoletti i wenecki urbanista, którzy przygotowywali raport o stanie zabytków. Od 1998 działa Międzynarod. Letnia Szkoła UNESCO dla Konserwatorów Zabytków.


 * Z 17 na 18 X  1980 z okazji kolokwium zorganizowanym w XV-lecie ICOMOS i objazdu gościli w Zamościu przedstawiciele: Angoli, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Egiptu, Ekwadoru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Jordanii, Jugosławii, Kanady, Luksemburga, Meksyku, Nepalu, Nigerii, Norwegii, NRD, RFN, Rumunii, Senegalu, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, USA, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, ZSRR.
 * Sympozjum w 1994 kosztowało 573 mln zł (w tym 239 wyżywienie i zakwaterowanie, 128 promocja). Uczestniczyły 43 osoby z 20 krajów, troje przedstawicieli z centrali UNESCO, 10 stałych uczestników z Polski, 2 przedstawicieli władz Zamościa oraz 50 gości zaproszonych przez prezydenta. Doszło do gruntownego odświeżenia wyglądu miasta. Goście spędzili piękny wieczór przy ognisku w bastionie VII, byli zachwyceni tak udanym połączeniem odnowy zabytku  z jego współczesnymi funkcjami. Po sympozjum pozostał wspomnień czar, trochę czyściejsze miasto, nowe międzynarodowe znajomości i przyjaźnie oraz wielkie plany współpracy - dziedziców wielowiekowej kultury Zachodu i Wschodu. Zamość awansował na koordynatora tej współpracy w Europie środkowowschodniej.
 * Sympozjum w 1997 - wśród profesorów architektury, architektów i historyków sztuki reprezentowana była Bułgaria, Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Meksyk, Rosja, Słowacja, Ukraina i Włochy.