Absolwent I LO w Zamościu i Akademii Handlowej w Poznaniu. W czasie okupacji pracował w zamojskim "Snopie". Był żołnierzem AK, ps. "Czarny", w 1944-46 w sowieckim łagrze. Autor trzech książek wspomnieniowych, m.in. Droga z Zamościa do Zamościa (1999), Spółdzielnia Snop w Zamościu w latach okupacji (2012),  inicjator upamiętnienia spółdzielców na Rotundzie. Mieszkał w Warszawie. Pochowany na Powązkach.