nagłówek

WRZESIEŃ 1939 - AFISZE

Andrzej Kedziora sierpień 05, 2016

26 VIII 1939 - Burmistrz (M. Wazowski), Do obywateli m. Zamościa.
Przygotowania do samoobrony przeciwlotniczej między innymi wymagają natychmiastowej BUDOWY ROWÓW przeciwlotniczych
Bezpieczeństwo ludności będzie wówczas zapewnione, jeśli wszyscy karnie i ochoczo przystąpimy do dobrowolnej pracy przy budowie rowów.
Wzywam więc Obywateli miasta do dobrowolnego zareejestrowania się na powyższe roboty.
Rejestracja  odbywa się w Zarządzie Miejskim w godzinach urzędowych od 6-ej do 15-ej.
28 VIII 1939 - Burmistrz (M. Wazowski), Obywatele.
Połowa potrzebnych dla ochrony ludności rowów przeciwlotniczych została już wykopana, Należy kopać dalej.
Wzywam Was w dalszym ciągu do ROBOT DZIŚ, ZARAZ DO WIECZORA I JUTRO na dwie zmiany.
Zbiórka: 1. na rynku przed ratuszem 2. na rynku Nowej Osady 3. przed szpitalem Rady Powiatowej 4. w podwórzu ubezpieczalni 5. naprzeciwko koszar.
31 III 1939 - Komendant OPL m. Zamościa (M. Nowacki), Wezwanie.
Pogotowie obrony przeciwlotniczej zarządzone. Wzywam komendantów obiektów zastrzezonych i bloków domowych do natychmiastowego uruchomienia stałych posterunków bezpieczeństwa alarmowych na okres pogotowia o.p.l. Należy ustalić dyżury.
Wszystkie służby samoobrony podporządkują się komendantom obiektów i bloków domowych.
Komendanci bloków zameldują się w komendzie o.p.;. uruchomienie posterunków i stan służby w blokach.  
2 IX 1939 - Komendant OPL m. Zamościa (M. Nowacki), Zarządzenie.
Kontrola strychów wykazuje w wielu miejscach, że mieszkańcy nie wypełniają zarządzeń i nie opróżniają strychów z łatwopalnych materiałów. Wzywam mieszkańców, zwłaszcza właścicieli nieruchomości, do natychmiastowego doprowadzenia do porządku strychów.
Komendanci bloków dopilnują wykonania zarządzenia i złożą w Komendzie krótkie meldunki na piśmie.
4 IX 1939 - Burmistrz, Ogłoszenie.
(...) Odnośnie przepisów o oświetleniu w czasie pogotowia stwierdzam, że NIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA ŚCIŚLE ZASTOSOWALI ŚCISŁE ICH WYKONANIE.
Wobec powyższego wzywam wszystkich mieszkańców miasta Zamościa aby od zmroku do świtu zakrywali okna zasłonami nieprzepuszczającymi światła. Winni przekroczenia tego przepis pociągani będą do odpowiedzialności karnej.
4 IX 1939 - Komendant OPL m. Zamościa (M. Nowacki), Wezwanie.
Jak w wielu wypadkach, w codziennej pracy społecznej, tak i dziś, gdy wszyscy nie powołani do wojska a wezwani do pełnienia czynności w obronie przeciwlotniczej winni bez wyjątku spełniać swoje czynności a tym samym brać udział w obronie naszej ziemi, naszych rodzin i osiedli, znajdują się jednostki, które jednak uchylają się od spełniania swoich obowiązków.
Również nie wszyscy mieszkańcy mimo wezwań wygaszają światła.
W imieniu  całej służby O.P.L. wzywam te osoby do bezwzględnego wypełniania poleceń komendantów bloków, w przeciwnym bowiem razie względem opornych będą stosowane kary.
Jednocześnie wzywam do natychmiastowego oczyszczenia strychów.
6 IX 1939 - Burmistrz, Ogłoszenie.
Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że w razie nalotów i bombardowań NIE NALEŻY GROMADZIĆ SIĘ w miejscach padania i wybuchów bomb, ponieważ:
1) grozi to ewentualnym zagazowaniem,
2) wybuch pocisku może być opóźniony,
3) wskazuje się w ten sposób odlatującym lotnikom, czy bombardowanie było celne,
4) naraża się na powrót lotnika i POWTÓRNE BOMBARDOWANIE dobrze widocznego celu i zebranej ludności.

 

Czytany 1452 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 kwiecień 2017 19:20

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26799086

Wyświetleń