Ur. w Zamościu, ukończył I LO (1979), święcenia kapłańskie w 1984, studiował na KUL (teologia, prawo) oraz na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, doktorat w 1993, habilitacja w zakresie nauk prawnych w 2004. Kierownik Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL i wykładowca Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Od 1995 oficjał (tj. prezes) Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Autor kilku książek i wielu artykułów naukowych i popularnych (m.in. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych, 1999).