Był właścicielem Karolówki, posiadał wyższe wykształcenie. Więziony na Syberii (po powrocie ufundował krzyż przy ul. Śląskiej). Był typem ziemianina współczesnego, łącznikiem między dworem i chatą. W 1918 znalazł się w ścisłym zarządzie TA "Ziemianin", w zarządzie Straży Obywatelskiej. Był czł. Sejmiku i Wydziału Powiat., prezesem OZKR. działał w zarządach Ziemiańskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Czerwonego Krzyża, należał do założycieli Tow. Muzyczno-Dramatycznego. Zm. w Lublinie. Spoczywa na cmentarzu w Sitańcu. Po śmierci sejmik ufundował stypendium jego imienia.


 * Nie chełpiąc się, że pochodził z zamożnej rodziny arystokratycznej i że sam był zamożny, mając wyższe wykształcenie, wszedł między lud, darząc go szczodrze pomocą materialną, radą i opieką, dostarczał włościaństwu dobrych książek, jednem słowem niósł on pod strzechy prawdziwej oświaty kaganek, rozumiejąc, że oświata daje możność zrozumienia rzeczy i że przez oświatę połączy się cały naród polski ("Ziemia Zamojska" 1922)