(wg ulic):
Ratusz (fasada)
 - UNESCO [w j. angl. i niżej] The Old City of Zamość on The World Heritage List Stare Miasto Zamość na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury, 14 grudzień 1992 (prawidłowo: grudnia), 14 IX 1994 (J. Pałczyński, piaskowiec szydłowiecki, kartusz);
Katedra (nawa płd.)
 - 966 + 1966 Pamiątka 1000-lecia Chrztu Polski, (marmur, w pseudorenesansowej ramie z piaskowca, przekute z epitafium A. Łojewskiego);
ul. Akademicka (gmach Akademii - dziedziniec)
 - W latach 1918 - 1936 w tym gmachu mieściło się Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (marmur);
Synagoga 
- Gmina Żydowska w Zamościu powstała w 1588 roku, na podstawie przywileju wydanego przez Hetmana Jana Zamoyskiego, który pragnął założyć wielokulturowe miasto w duchu tolerancji, solidarności i współpracy, Do czasu Zagłady, Zamojska Gmina Żydowska prosperowała, przyczyniając się do rozwoju handlu, rzemiosła i kultury miasta. Pamięci zamordowanej w czasie Zagłady przez niemieckich okupantów i ich kolaborantów, żydowskiej społeczności Zamościa, która w 1939 roku liczyła około 12000 osób. Cześć ich pamięci. Izraelska Organizacja Żydów z Zamościa, Okolic i ich Potomków. w pol., ang. i hebrajskim; 21 VII 2004 (brąz);
ul. Grecka (hotel)
 - W tym miejscu w latach 1625-1802 znajdował się kościół ormiański wybudowany kosztem Warterysa Kirkorowicza z Tokatu dla Ormian mieszkających w Zamościu na mocy przywileju Jana Zamoyskiego z 1585 r. (także w języku i alfabecie ormiańskim), 10 VI 2000 (Wojciech Sęczawa, brąz);
Pl. Jaroszewicza (kościół św. Katarzyny)
 - O Panie Boże Ojcze nasz w opiece swej nas miej. W tej świątyni dnia 16 maja 1947 r Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński ówczesny Biskup Lubelski udzielił harcerkom Sakramentu Bierzmowania - Harcerki i harcerze w 80 rocznicę powstania harcerstwa w Zamościu, 10 IX 1995 (Bolesław Smyrski, marmur, z krzyżem harcerskim);
 - 966-1966 pamiątka 1000-lecia Chrześcijaństwa i Państwowości Polskiej, Zamość 22 V 1966 r. - Zrzeszenie katolików "Caritas" w Lublinie;
ul. Jasna 7 (Dom Myśliwski)
 - Pamięci myśliwych B. Ziołkowski, W. Wiszniowski, A. Kawecki, A. Jackiewicz, S. Mateja, Andrzejewski, Branicki, Kawa, Przemyski którzy reaktywowali łowiectwo zamojskie w 70 rocznicę Zamość 2014 r. Okręgowa Rada Łowiecka w Zamościu, zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Zamość (brąz);
ul. Kościuszki (d. klasztor klarysek) 
 - Państwowy Dom Dziecka w Zamościu wyremontowany z Funduszów Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju w roku 1964 (marmur), usunięta;
ul. Koźmiana 1 (w holu ZKE) 
 - Ku chwale Boga i utrwaleniu dziedzictwa, któremu na imię Polska, na progu Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa. W jubileuszowym roku 2000 Energetycy ZKE. Św. Maksymilianie oręduj za nami, 23 IX 2000 (marmur, z wizerunkiem świętego);
ul. Moranda 6
 
- Dla upamiętnienia 50-lecia Stronnictwa Demokratycznego i 45 Rocznicy powstania Koła SD w Zamościu - Członkowie SD. Zamość 1989 Rok, odsł. 2 V 1989 (brąz, z godłem SD);
ul. Partyzantów (WDK)
 - Dom Kultury wybudowano w latach 1961 - 64 ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy;
ul. Orzeszkowej (Szkoła Podstawowa nr 3)
 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu. "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości" Tadeusz Kotarbiński [logo szkoły oraz jej wizerunki dawnej i współczesnej] 1917/1918 2017/2018 Jubileusz 100-lecia. W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię szkoły, sercem, talentem, pracą przyczynili się do jej rozwoju. 25.05.2018 (marmur)
ul. Partyzantów 68 (II Liceum Ogólnokształcące)
- Jubileusz 100-lecia 1916-2016. W hołdzie tym, którzy tworzyli historię szkoły oraz sercem, talentem i pracą przyczynili się do rozwoju Gimnazjum Żeńskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Zamościu, 7 października 2016 (marmur, z podobizną patronki);
ul. Partyzantów 98 (kościół św. Krzyża - kruchta)
 - Kościół p.w. św. Krzyża w Zamościu, świątynia wzniesiona sumptem parafian Zamościa w latach 1938-78 pod przewodnictwem księży proboszczów ks. kan. Franciszka Zawiszy, ks. kan. Mariana Giermakowskiego, ks. kan. Andrzeja Jabłońskiego wg projektów inż. arch. Jerzego Siennickiego 1938, mgr inż. arch. Tadeusza Witkowskiego 1975. Uroczystej konsekracji dokonał w dniu 17.9.1978 R  J. E. Ks. Biskup Prof. dr Bolesław Pylak ordynariusz lubelski. Świątynia ta niech służy pokoleniom i przynosi chwałę Bogu przez Niepokalaną (kamień)
ul. Piłsudskiego 1 ("Kropla mleka")
 - W hołdzie mieszkańcom Zamościa oddającym w tym budynku krew wyrażającym swoją solidarność z węgierska rewolucją i walką o wolność 1956 roku (dwujęzyczna) Ambasada Węgier w Warszawie. Program wspierany przez Węgierski Komitet Pamięci powołany dla uczczenia 60 rocznicy rewolucji i walki o wolność 1956 roku na Węgrzech odsł. 12 VII 2017 (marmur, m.in. godła Polski i Węgier, stylizowana kropla krwi);
ul. Piłsudskiego (brama koszar - postument) 
 - Współtwórcom historii i osiągnięć Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w latach 1944 - 1995
ul. Piłsudskiego 65 (szkoła budowlana)
 - Obiekt szkoły wybudowany jest na terenie byłego obozu hitlerowskiego dla wysiedleńców Zamojszczyzny w latach 1942-1943. Zginęło tu męczeńską śmiercią wiele tysięcy osób. Czcimy ich pamięć, męstwo i godną postawę Polaka - społeczeństwo miasta Zamościa w 1000 lecie Państwa Polskiego, Zamość - listopad 1966;
ul. Piłsudskiego 65 (kościół św. Michała - wewnątrz)
 - Wszechmogący Boże Dobry Ojcze bądź błogosławieństwem i nagrodą dla wszystkich którzy wzięli udział w dziele rozbudowy i wystroju tutejszej Świątyni w latach 1984-1996 Matko otaczaj ich opieką nieustanną Święty Michale bądź dla nich siłą zwycięską w walce z mocami ciemności. Ks. Kan. Eugeniusz Goliński Proboszcz Parafii 1996 (marmur);
ul. Prusa 10 (szkoła nr 8) 
 - Pomnik 1000-lecia Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu, 1961 (brąz);
 - Pamięci Orląt Lwowskich, 1991 (piaskowiec);
 - (Gimnazjum nr 5) tabl. pamiątkowa poświęcona Sybirakom, z wygrawerowanym mottem Boże Mój! - Dlaczego? 3 IV 2007;
Rynek Wielki 1 (sień) 
 - Dom Technika w Zamościu przekazano do twórczego użytku inżynierom i technikom Zamojszczyzny z całego kraju. Zamość 1980 Rok. [...] w ramach rewaloryzacji Zamojskiego Zespołu Staromiejskiego w 1977-80 [...] (marmur);
Rynek Wielki 4 (podcienie)
 - W tym budynku w 1980 r. mieściła się siedziba MKZ NSZZ Solidarność. Pamięci zamojskich uczestników ruchu Solidarności w latach 1980-1981 i  podziemia w latach 1981-1989. Mieszkańcy Zamościa, 2023 r. (piaskowiec)
ul. Szczebrzeska (szkoła mechaniczna)
- W 60-tą rocznicę powstania Państwowej Szkoły Przemysłowej oraz 57 rocznicę Liceum Mechanicznego im. Tadeusza Kościuszki, pierwsi uczniowie i absolwenci składają hołd swoim nauczycielom. Zamość 2004 (marmur);
ul. Szczebrzeska (szkoła rolnicza)
 - 1925 - 1975 dla upamiętnienia 50-lecia Szkoły Rolniczej w Zamościu - Janowicach oraz w 30-tą rocznicę PRL - uczestnicy zjazdu absolwentów 27-28-IX-1975, (piaskowiec);
ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego (kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski) 
 - Oto jest Dom i Brama Niebios Kościół Matki Boskiej Królowej Polski Wybudowany w latach 1986-1993 z ofiar wiernych Na jubileusz 600-lecia obecności Matki Bożej W jasnogórskim sanktuarium i uczczenia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Diecezjalny Zamojsko-lubaczowski Prof. Dr hab. Jan Śrutwa W Niepokalane Poczęcie NMP - 8 XII 1993 Budowę kościoła prowadził Ks. prob. kan. Janusz Romańczuk Autor projektu - mgr inż. arch. Roman Orlewski Konstruktor - inż. Edward Mirowski Inspektor nadzoru - inż. Edward Typiak Niech ta Świątynia Pańska Służy ludowi Bożemu;
Na większą chwałę Boga I Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - matki odkupiciela. W 25 rocznicę powstania parafii Matki Bożej Królowej Polski w 15-lecie poświęcenia miejscowego kościoła Wdzięczni Ks. Proboszcz Janusz Romańczuk i Parafianie. Królowo Rodzin, módl się za nami! Zamość, 8 XII 2007 r.
ul. Zamenhofa 11
 - Dom Wycieczkowy PTTK w Zamościu im. T. Zaremby.
Także osobne hasła: Pomniki, Epitafia Katedralne.