Wytyczone zostało w 1579 przy trakcie lwowskim, na długości ponad 1 km od murów miejskich (ob. ul. Krysińskiego, Żdanowska). Szerokość traktu wynosiła w tym miejscu 30-40 m. Oprócz obustronnie zabudowanej ul. Lwowskiej, na jej zapleczu (od płd.) powstała równoległa ul. Podstawie (ob. ul. Podwale, Koźmiana i Obrońców Pokoju), a pobliżu murów ul. Gęsia (przed bastionem I) i Rynek Świętokrzyski. Jeszcze przed powstaniem miasta, stały po płn. stronie traktu - kościół p. w. św. Krzyża i trochę dalej cerkiewka. W 1632 wzmiankowany był "dom warowny" Zuchowskich. Niekiedy do Przedmieścia Lwowskiego zaliczano także Nowy Świat. W kilka lat po oblężeniu stały tam 43 domy (1651).
Przy końcu XVII w. przedmieście liczyło łącznie ok. 150 domów. Ich liczba ulegała dość znacznym wahaniom (pożary - osobne hasło). W 1696 lustracja wykazywała 77 posesji, w tym 16 domów, 4 chałupy, 28 lepianek, 6 folwarków oraz najwięcej w Zamościu aż 14 pustych gruntów.  W tym czasie wymieniony również szpital i szkoła. Zlokalizowane były tu także  2 cegielnie (po obu stronach ob. ul. Orlej). W XVIII w. znajdowały się aż 3 świątynie (powstał jeszcze kościół p.w. MB Loretańskiej). W l. 20. XIX w., w związku z rozbudową twierdzy przedmieście uległo likwidacji. Reliktem d. przedmieścia jest układ dwu głównych ulic.
Teraz jednostka urbanistyczna o tej nazwie obejmuje obszar między ul. Lipską, Asnyka, Sienkiewicza, Peowiaków, Wyszyńskiego i Odrodzenia z 3066 osobami w 548 budynkach (1992).


 !!! Wg XIX-wiecznych historyków rosyjskich - Lwowskie Przedmieście było kiedyś ruskim miastem ze starą cerkwią Wniebowstąpienia Pańskiego i nazywało się Zamościem [sic]Miasto z ruskiego narodu mieszkańcami istniało przy zamku skokowskim.
Po wybudowaniu Zamościa Jan Zamoyski, aby zlikwidować dawne miasto ruskie, nazwał swoją twierdzę miastem Zamościem, a dawne miasto przekształcił w przedmieście, aby zmniejszyć znaczenie ruskich mieszkańców tego miasta
. (tłum. Z. Stankiewicz)