17 XII 1917 w sali ratusza rozpoczął pracę Sąd Okręgowy, który zjeżdża z Lublina. Rozpatrzył 13 spraw, m.in. felczera odpowiedzialnego za śmierć pacjentki. Skład: przewodniczący Józef Szymoński, prokurator Józef Skolimowski, sekretarz Jan Rozmus, ławnicy: Kłossowski, Kwapiszewski, Stodołkiewicz.
Sąd okręgowy w Zamościu powstał 1 VI 1918 dla 4 powiatów, od 1 X 1923 z Wydziałem Hipotecznym. Oznaką sędziego była nałożona ukośnie pod marynarką zielona szarfa (dopiero od 1931 w togach). Początkowo mieścił się na II p. ratusza, od 1920 w d. pałacu Zamoyskich (wg innych oprac. 1922). Zatrudniał 54 osoby (prezes, 4 sędziów, prokurator i 3 podprokuratorów, 6 sekretarzy, 4 komorników, 22 kancelistów, 6 woźnych, 7 posługaczy). W 1925 pracowało 7 sędziów. Prezes SO obok starosty i d-cy dywizji był najwyżej stojącą w hierarchii osobą świecką w mieście. Przed wojną był to jeden z 45 sądów okręgowych w Polsce.
W 1940 Sąd wznowił działalność pod niemiecką nazwą i kontrolą (7 sędziów, 15 urzędników, 5 woźnych, sprawy osób narodowości polskiej). W 1945 zatrudniał 42 osoby, 1947 - 72. 1 I 1950 SO został zlikwidowany, W 1975-98 był sąd wyższego szczebla - Sąd Wojewódzki. 
Ponownie utworzony 1 I 1999, chociaż wg wstępnego proj. rządowego miały być tylko 23 sądy okręgowe - bez Zamościa. Oprócz 4-ch dotychczas podległych SW, od 2001 przyłączono też sądy rejonowe w Janowie i Krasnymstawie. W 2002 do SO wpłynęło 1326 spraw cywilnych i 951 karnych (w tym 486 i 99 odwoławczych). W 2003 sklasyfikowany przez "Wprost" na 21 m. w Polsce (na 41 sądów), wydz. karny na 29 a cywilny na 9 m. (Lublin 41, 41, 36). W 2003 na terenie właściwości zamojskiego Sądy Okręgowego pracowało łącznie 530 osób, w tym 104 sędziów. W 2013 sam SO zatrudniał 133 osób, w tym 32 sędziów, 77 urzędników, 2 kuratorów i 4 prac obsługi. Okręgowemu podlega 6 sądów rejonowych oraz w Zamościu Sąd Gospodarczy i Sąd Pracy (4 powiaty). Od 2017 mieści się w nowo powstałym gmachu sądów zamojskich.
Prezesi Sądu Okręgowego, w tym wojewódzkiego: 1918-30 Romuald Jaśkiewicz, 1930-35 Alfons Głowacz, 1935-36 Tadeusz Giedroyć, 1937-39 i 1945-49 Władysław Kozłowski oraz 1975-90 Wiesław Zaręba, 1990-98 Bohdan Tracz, 1998-2001 Marek Zalewski, 2002-2003 Jacek Stępniak, 2004-2010 Halina Bork, 2010-2016 Jerzy Rusin, od 2016 Jerzy Żurawicki.


 * Obsada S.O. w 1925 - prezes Romuald Jaśkiewicz, wiceprezes Kazimierz Bzowski, sędziowie: Józef Karpowicz, Mieczysław Czyżewski, Gustaw Gisges, Władysław Kaufman, Lucjan Podwiński, Jakub Steuermark, Bolesław Zera i 2 vakaty.
 * W 2014 pierwszy raz w swojej historii Sąd Okręgowy prowadził sprawę z udziałem świadka koronnego - mieszkańca Zamościa, zeznającego przeciw kolegom z grupy przestępczej przerzucającej migrantów.
 * W 2019 przy Sądzie było 92 ławników (Wydział Karny 40, Wydział Cywilny 46, Wydział Pracy 10).